Be ‘dyn ni’n ei gredu

Amcanion Eglwys Bresbyteraidd Cymru yw addoli Duw a lledaenu efengyl yr Arglwydd Iesu Grist. Mae Duw yn haeddu ac yn hawlio ein haddoliad.

Fe ddanfonodd Ef ei unig fab, Iesu Grist, i’r byd i fyw bywyd perffaith o wasanaethu eraill, i farw ar groes dros ein pechodau ni, ac i atgyfodi yn Frenin ar greadigaeth newydd. Gwnaeth hyn oll fel ein bod ni’n gallu troi oddi wrth ein pechod, derbyn Ei faddeuant a dod i berthynas ag Ef, perthynas sy’n para am dragwyddoldeb.

Mae Duw wedi dangos gras a thrugaredd difesur tuag atom ni, a’n hymateb ni yw yn gyntaf oll Ei addoli, yna ceisio’n gorau i’w blesio, gwrando ar Ei lais a dilyn Ei arweiniad ymhob peth. Rydym yn mynegi ein cariad at Dduw trwy gariad at ein gilydd ac at eraill o’n cwmpas. Rydym ni’n agored i’r Ysbryd Glân a’i ddoniau yn ein bywyd a’n cenhadaeth leol.

 

Y Gyffes Fer o’n Ffydd
Mae’r Gyffes Fer o’n Ffydd yn crynhoi’r Erthyglau Datgeiniol ac yn adlewyrchiad o gredoau craidd Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

  • Credwn yn Nuw Dad Hollalluog, Creawdwr a Llywodraethwr pob peth.
  • Credwn yn Iesu Grist, ei Uniganedig Fab, ein Harglwydd a’n Gwaredwr. Trwy ei fywyd, ei farwolaeth ar y Groes a’i atgyfodiad, gorchfygodd bechod ac angau gan faddau inni ein pechodau a’n cymodi â Duw.
  • Credwn yn yr Ysbryd Glân. Trwyddo Ef y mae Crist yn preswylio yn y credinwyr, gan eu sancteiddio yn y gwirionedd.
  • Credwn yn yr Eglwys, Corff Crist a chymdeithas y saint; yn yr Ysgrythurau sanctaidd, yng Ngweinidogaeth y Gair a’r Sacramentau.
  • Credwn yn nyfodiad Teyrnas Dduw ac yng ngobaith gwynfydedig y bywyd tragwyddol trwy ein Harglwydd Iesu Grist.
  • Credwn mai diben pennaf pobl ydyw gogoneddu Duw a’i fwynhau byth ac yn dragywydd.